7163澳门官方网站-www7163am

图片

招生公告  
Notice board  
招生资讯
首页 · 招生资讯 · 招生公告

7163澳门官方网站招生公告(泰语版)

发布时间:2014年12月11日


วิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง (เดิมชื่อโรงเรียนกวดวิชาสำหรับชาวจีนโพ้นทะเลปักกิ่ง เเละโรงเรียนภาษาเเละวัฒนธรรมจีนปักกิ่ง) วิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง ก่อตั้งเมื่อปี ค.ศ 1950 เป็นสถาบันการศึกษาที่ขึ้นกับสำนักงานกิจรรมเพื่อชาวจีนโพ้นทะเล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดการเรียน การสอนภาษาและวัฒนธรรมจีนให้แก่ชาวจีนโพ้นทะเล ชาวต่างชาติเชื้อสายจีน และนักเรียนนักศึกษาชาวต่างชาติที่สนใจในภาษาจีนตลอดจนเป็นการส่งเสริมให้เกิดการเเลกเปลี่ยนระหว่างวัฒนธรรมจีนและวัฒนธรรมต่างประเทศ 
วิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่งเปิดรับสมัครนักเรียนและนักศึกษาจากประเทศต่างๆ จากทั่วโลก  เปิดสอนหลักสูตรภาษาจีนระดับอนุปริญญา 2 ปี, หลักสูตรภาษาจีนระยะยาว  1-3 ปี, หลักสูตรภาษาจีนระยะสั้น (ภาคฤดูร้อน)  และหลักสูตรอบรมครูผู้สอนภาษาจีน จนถึงปัจจุบันวิทยาลัยได้จัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนนักศึกษา และครูผู้สอนภาษาจีนกว่า 60,000 คน จาก 80 กว่าประเทศทั่วโลก นับเป็นวิทยาลัยสอนภาษาจีนที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่ง 

      

วิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่งตั้งอยู่ใจกลางกรุงปักกิ่ง ห่างจากจัตุรัสเทียนอันเหมิน เพียง 5 กิโลเมตร  วิทยาลัยมีคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางและมีประสบการณ์ ในการสอนภาษาจีน ให้แก่นักศึกษาชาวต่างชาติ  วิทยาลัยมีความโดดเด่นในการใช้ประโยชน์ จากสภาพแวดล้อมทางภาษาที่ดีของกรุงปักกิ่ง  จัดการเรียนการสอนทั้งในห้องเรียน และจัดกิจกรรมนอกสถานที่เพื่อส่งเสริมการพัฒนาทางด้านภาษาของนักเรียน ทางวิทยาลัยมีอุปกรณ์ การเรียนการสอนที่ครบครันทันสมัย อาทิ ห้องสมุด ห้องโสตทัศนะ ห้องคอมพิวเตอร์ เป็นต้น ... นอกจากนี้ยังได้จัดสถานที่ไว้รองรับกิจกรรมยามว่างของนักเรียนและนักศึกษา ได้แก่ สนามฟุตบอล สนามบาสเก็ตบอล ห้องยิม ห้องสนุกเกอร์ ห้องปิงปอง เป็นต้น หอพักนักเรียนและนักศึกษาจัดอยู่ภายในวิทยาลัย ห้องพักแบบมาตรฐาน ระดับโรงแรม ๓ ดาว ภายในหอพักมีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกครบครัน สามารถตอบสนอง ความต้องการต่างๆในการใช้ชีวิตประจำวันของนักเรียนและนักศึกษาได้ ภายในหอพักมีการดูแลรักษาความปลอดภัยให้แก่นักเรียนและนักศึกษาตลอด 24 ชั่วโมง


คุณสมบัติของผู้สมัคร   ชาวจีนโพ้นทะเล ชาวต่างชาติเชื้อสายจีน และชาวต่างชาติ ที่มีพฤติกรรมและความประพฤติเรียบร้อย   สุขภาพแข็งแรง อายุ  18 ปีขึ้นไป และจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายขึ้นไป หรือเทียบเท่า  
การรับสมัคร  เปิดรับสมัครปีละ 2 ภาคการศึกษา  คือ  ภาคฤดูใบไม้ผลิ (เปิดภาคการศึกษาปลายเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี)  เเละภาคฤดูใบไม้ร่วง (เปิดภาคการศึกษาต้นเดือนกันยายนของทุกปี) เวลาเปิดภาคการศึกษาที่แน่นอนทางวิทยาลัยจะระบุในจดหมายตอบรับสมัครของภาคการศึกษานั้น 
เป้าหมายของหลักสูตร 1เพื่อฝึกทักษะภาษาจีนทางด้านการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน และการเเปลภาษาจีน
2เพื่อศึกษาวัฒนธรรมจีนเเละสภาพพื้นฐานของจีน ในยุคปัจจุบัน เพื่อพัฒนานักเรียนให้ 
   เป็นบุคลากรที่ตรงตามความต้องการของโลกยุคปัจจุบัน  
เงื่อนไขการจบการศึกษา  นักศึกษาต้องสามารถผ่านการสอบวัดระดับภาษาจีน (HSK) ได้ถึงเกรด 6 (ระดับกลาง C ขึ้นไป) จึงจะสามารถรับใบประกาศวุฒิการศึกษา** จากวิทยาลัยได้
** ใบประกาศวุฒิการศึกษา คือ เมื่อนักศึกษาผ่านเกณฑ์การจบหลักสูตรของวิทยาลัยเรียบร้อย นักศึกษาจะได้รับใบประกาศนียบัตรอนุปริญญาวิชาภาษาจีนจาก มหาวิทยาลัยหัวเฉียว (ประเทศจีน) ซึ่งเป็นใบประกาศนียบัตรที่รัฐบาลจีนให้การรับรอง  และสามารถนำวุฒิการศึกษานี้เป็นเอกสารเพื่อยื่นศึกษาต่อภาควิชาภาษาจีนในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวได้ทันที 
โครงการสนับสนุนทุนการศึกษา         หลักสูตรระดับอนุปริญญาเป็นโครงการสำคัญที่กองทุนการศึกษาภาษาจีนให้การสนับสนุน ผู้ที่มีผลการเรียนเเละประพฤติดีจะได้รับทุนการศึกษาในระดับต่างๆ

 • วิชาเรียน

ระดับชั้น      วิชาที่เรียนปีที่หนึ่ง(ระดับพื้นฐาน)ภาษาจีนขั้นพื้นฐาน  การพูดขั้นพื้นฐาน  การฟังขั้นพื้นฐาน  การอ่านขั้นพื้นฐาน  พลศึกษา  ดนตรี อักษรศิลป์ปีที่สอง (ระดับกลาง)การอ่านระดับกลาง การเขียนระดับกลาง  ภาษาจีนเพื่อธุรกิจ  การอ่านหนังสือพิมพ์ระดับกลางหมายเหตุ: อ้างอิงจาก  “หลักการสอนวิชาภาษาจีนสำหรับนักศึกษาต่างชาติระดับอุดมศึกษา”  ผู้เข้าเรียนจะศึกษาความรู้พื้นฐาน เกี่ยวกับการออกเสียง  การเขียนอักษรจีน  การใช้ศัพท์คำ  และไวยากรณ์ภาษาจีน  จนสามารถใช้อักษรจีนจำนวน 2036 ตัว เเละคำศัพท์จำนวน  4919 คำ  ได้เป็นอย่างดี
 • การสมัครเข้าเรียน

1.  สามารถลงทะเบียนสมัครเข้าเรียนผ่านทางเวบไซต์  (www.bjhwxy.com) หรือดาวน์โหลดใบสมัคร  กรอกข้อมูลใบสมัครด้วยตัวเอง และจัดส่งใบสมัครที่กรอกข้อมูลสมบูรณ์ไปที่สำนักงานรับสมัครนักเรียนใหม่วิทยาลัยภาษาและวัฒน ธรรมปักกิ่ง เมื่อทางวิทยาลัยได้รับใบสมัครจะทำการพิจารณาคุณสมบัติผู้สมัครเบื้องต้น จากนั้นจะทำการจัดส่งหนังสือตอบรับเข้าเรียนกลับไปให้นักเรียนเพื่อใช้ประกอบการทำวีซ่านักเรียน(X) กับทางสถานฑูตของประเทศนั้นๆ (ไม่ต้องใช้เเบบฟอร์ม JW202 )
2.  เอกสารที่ใช้ประกอบการลงทะเบียน เมื่อนักเรียนมาถึงที่ประเทศจีน

 1. หนังสือตอบรับเข้าเรียนจากทางวิทยาลัย

 2. หนังสือเดินทางหรือเอกสารที่สามารถยืนยันฐานะของตัวเองได้

 3. วุฒิบัตรหรือหลักฐานรับรองระดับกาศึกษาครั้งสุดท้าย

 4. หนังสือเดินทาง  พร้อมวีซ่านักเรียน(X)

 5. รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว (หน้าตรง  ฉากฟ้าหรือขาว) จำนวน  7 ใบ

3.  การตรวจร่างกายและใบอนุญาตพำนักในจีน  ภายใน 10 วัน หลังจากเปิดการศึกษา  วิทยาลัยจะบริการพานักเรียนไปดำเนินการตรวจร่างกายและขอใบอนุญาตพำนักในจีน (ผู้ที่มาตรวจร่างกายในจีนจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามที่โรงพยาบาลจัดเก็บ  ประมาณ 400 หยวน/คน และค่ายื่นขอทำใบอนุญาตพำนักในจีนประมาณ 400 หยวน/คน) 
หมายเหตุ:  
1.  นักเรียนสามารถทำการตรวจร่างกายมาก่อนจากโรงพยาบาลของรัฐในประเทศไทย  
2.  ผู้ที่ผลการตรวจร่างกายไม่ผ่านตามข้อกำหนดของทางรัฐบาลจีน  จะถูกยกเลิกคุณสมบัติการเป็นนักเรียนของวิทยาลัย

 1. ค่าใช้จ่าย (หลักสูตรระดับอนุปริญญา)

 2. ค่าเล่าเรียน  คิดเป็นเทอมการศึกษา  เทอมละ 9,600 หยวน/เทอม

 3. ค่าลงทะเบียนสมัคร 300 หยวน/คน

 4. ค่าที่พัก   -  ห้องพักคู่ 6,800 หยวน/คน/เทอม

 5. ห้องพักเดี่ยว  14,640 หยวน/คน/เทอม 

 6. ค่ามัดจำห้องพัก 800 หยวน/คน  (จะคืนให้เมื่อออกจากวิทยาลัย)

 7. เงินประกันชีวิต 90 หยวน/ปี

*** ค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากที่กำหนดนักศึกษาต้องชำระเอง

วิธีการโอนชำระเงิน 
ชื่อบัญชีผู้รับ:Beijing Chinese Language and Culture College 
ธนาคารผู้รับเงิน:BANK OF CHINA BEIJING BRANCH BAI WAN ZHUANG SUB-BRANCH
เลขที่บัญชี:342856020660 
Beijing Chinese Language and Culture College Application Form 
◆ ติดต่อเรา 
ติดต่อ:姚老师(Ms. Yao)
ที่อNo. 69, Qibei Road, Changping District, Beijing, China (Huilongguan Campus), postcode: 102206
No. 39, Fuchengmenwai Street, Xicheng District, Beijing, China (Fuchengmen Campus), postcode: 100037
โทรศัพท์:86-10-8070 9921/9908/9912 
โทรสาร:86-10-80709914 
อีเมล์:blccao@bjhwxy.com
เว็บไซต์:www.huawen.edu.cn

คุณสมบัติของผู้สมัคร   ชาวจีนโพ้นทะเล ชาวต่างชาติเชื้อสายจีน และชาวต่างชาติ ที่มีพฤติกรรมและความประพฤติเรียบร้อย   สุขภาพแข็งแรง อายุ  18 ปีขึ้นไป และจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายขึ้นไป หรือเทียบเท่า  
การรับสมัคร  เปิดรับสมัครปีละ 2 ภาคการศึกษา  คือ  ภาคฤดูใบไม้ผลิ (เปิดภาคการศึกษาปลายเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี)  เเละภาคฤดูใบไม้ร่วง (เปิดภาคการศึกษาต้นเดือนกันยายนของทุกปี) เวลาเปิดภาคการศึกษาที่แน่นอนทางวิทยาลัยจะระบุในจดหมายตอบรับสมัครของภาคการศึกษานั้น 
การแบ่งระดับชั้นเรียน  หลักสูตรระยะยาวเเบ่งเป็นขั้นพื้นฐาน (ต้นและปลาย) ขั้นกลาง (ต้นและปลาย) เเละขั้นสูง (ต้นและปลาย) ทุกระดับชั้นใช้เวลาในการศึกษาหนึ่งปี โดยนักเรียนสามารถเข้าร่วมการสอบแบ่งระดับชั้นเรียนได้ในวันเปิดภาคการศึกษานั้น

วิชาเรียนเเละเป้าหมายของหลักสูตร

ระดับชั้นวิชาเรียนวัตถุประสงค์การสอนขั้นพื้นฐาน (ระดับต้นและระดับปลาย)ภาษาจีนขั้นพื้นฐาน การฟังขั้นพื้นฐาน การพูดขั้นพื้นฐาน การเขียนอักษรจีน  การอ่านขั้นพื้นฐาน  และวิชาฝึกชมภาพยนต์จีนเข้าใจคำศัพท์ที่ใช้บ่อย 2,410 คำ ไวยากรณ์ขั้นพื้นฐาน 185 ไวยากรณ์ สามารถสื่อสาร อ่าน ฟังเเละเขียนภาษาจีนในขั้นพื้นฐานได้ขั้นกลาง (ระดับต้นและระดับปลาย))ภาษาจีนระดับกลาง การเขียนบทความ การฟังระดับกลาง การพูดระดับกลาง การอ่านระดับกลาง วิชาการอ่านหนังสือพิมพ์ วิชาภาษาจีนธุรกิจวิชาประวัติศาสตร์เเละวัฒนธรรมจีนเข้าใจคำศัพท์เละวลีระดับกลาง 2,850 คำ เข้าใจไวยากรณ์ระดับกลาง 80  ไวยากรณ์  สามารถใช้ภาษา เพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวันได้  และมีพื้นฐานในการปรับใช้ภาษาจีนในการประกอบอาชีพได้ขั้นสูง (ระดับต้นและระดับปลาย)ภาษาจีนระดับสูง การเขียนบทความ การพูดระดับสูง วิชาการอ่านหนังสือพิมพ์ วิชาภาษาจีนธุรกิจ วิชาหลักไวยากรณ์ภาษาจีน วิชาฝึกชมภาพยนต์จีนเข้าใจคำศัพท์เละวลีระดับสูง 2800 คำ  เข้าใจไวยากรณ์สูง 100   ไวยากรณ์  มีความสามารถในการสื่อสารด้วยภาษาจีนอย่างคล่องแคล่ว มีความเข้าใจวัฒนธรรมจีน สังคมจีนและภาษาจีนค่อนข้างลึกซึ้งวิชาเลือกด้าน วัฒนธรรมวิชาวาดภาพจีน  วิชาเขียนพู่กันจีน วิชาศิลปะการต่อสู้แบบจีน วิชาปิงปอง วิชาดนตรีพื้นเมือง วิชาระบำชนเผ่าพื้นเมือง การพิมพ์ดีดจีน วิชาเตรียมสอบ HSK วิชาฝึกชมภาพยนต์จีนเพื่อศึกษาและสัมผัสกับเเก่นเเท้ของวัฒนธรรมจีนอธิบายเพิ่มเติม หลักสูตรภาษาจีนระยะยาวเปิดสอนวิชาหลัก 15 วิชาต่อเทอม  มีชั่วโมงเรียนรวมประมาณ 800 ชั่วโมงต่อปีการศึกษา ทุกเทอมมีวิชาเลือกด้านวัฒนธรรม  เเต่ละเทอมจะจัดให้นักศึกษาเข้าร่วมการสอบวัดระดับทางภาษาจีน HSK โดยผู้สอบผ่านจะได้รับหนังสือรับรอง HSK ระดับต่างๆ
 1. การสมัครเข้าเรียน

1.  สามารถลงทะเบียนสมัครเข้าเรียนผ่านทางเวบไซต์  (www.bjhwxy.com) หรือดาวน์โหลดใบสมัคร  กรอกข้อมูลใบสมัครด้วยตัวเอง และจัดส่งใบสมัครที่กรอกข้อมูลสมบูรณ์ไปที่สำนักงานรับสมัครนักเรียนใหม่วิทยาลัยภาษาและวัฒน ธรรมปักกิ่ง เมื่อทางวิทยาลัยได้รับใบสมัครจะทำการพิจารณาคุณสมบัติผู้สมัครเบื้องต้น จากนั้นจะทำการจัดส่งหนังสือตอบรับเข้าเรียนกลับไปให้นักเรียนเพื่อใช้ประกอบการทำวีซ่านักเรียน(X) กับทางสถานฑูตของประเทศนั้นๆ (ไม่ต้องใช้เเบบฟอร์ม JW202 )
2.  เอกสารที่ใช้ประกอบการลงทะเบียน เมื่อนักเรียนมาถึงที่ประเทศจีน

 1. หนังสือตอบรับเข้าเรียนจากทางวิทยาลัย

 2. หนังสือเดินทางหรือเอกสารที่สามารถยืนยันฐานะของตัวเองได้

 3. วุฒิบัตรหรือหลักฐานรับรองระดับกาศึกษาครั้งสุดท้าย

 4. หนังสือเดินทาง  พร้อมวีซ่านักเรียน(X)

 5. รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว (หน้าตรง  ฉากฟ้าหรือขาว) จำนวน  7 ใบ

3.  การตรวจร่างกายและใบอนุญาตพำนักในจีน  ภายใน 10 วัน หลังจากเปิดการศึกษา  วิทยาลัยจะบริการพานักเรียนไปดำเนินการตรวจร่างกายและขอใบอนุญาตพำนักในจีน (ผู้ที่มาตรวจร่างกายในจีนจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามที่โรงพยาบาลจัดเก็บ  ประมาณ 400 หยวน/คน และค่ายื่นขอทำใบอนุญาตพำนักในจีนประมาณ 400 หยวน/คน) 
หมายเหตุ:  
1.  นักเรียนสามารถทำการตรวจร่างกายมาก่อนจากโรงพยาบาลของรัฐในประเทศไทย  
2.  ผู้ที่ผลการตรวจร่างกายไม่ผ่านตามข้อกำหนดของทางรัฐบาลจีน  จะถูกยกเลิกคุณสมบัติการเป็นนักเรียนของวิทยาลัย

 1. ค่าใช้จ่าย (หลักสูตรเรียนภาษาจีนระยะยาว)

 2. ค่าเล่าเรียน  คิดเป็นเทอมการศึกษา  เทอมละ 9,600 หยวน/เทอม

 3. ค่าลงทะเบียนสมัคร 300 หยวน/คน

 4. ค่าที่พัก   -  ห้องพักคู่ 6,800 หยวน/คน/เทอม

 5. ห้องพักเดี่ยว  14,640 หยวน/คน/เทอม 

 6. ค่ามัดจำห้องพัก 800 หยวน/คน  (จะคืนให้เมื่อออกจากวิทยาลัย)

 7. เงินประกันชีวิต 90 หยวน/ปี

*** ค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากที่กำหนดนักศึกษาต้องชำระเอง

วิธีการโอนชำระเงิน 
ชื่อบัญชีผู้รับ:Beijing Chinese Language and Culture College 
ธนาคารผู้รับเงิน:BANK OF CHINA BEIJING BRANCH BAI WAN ZHUANG SUB-BRANCH
เลขที่บัญชี:342856020660 
Beijing Chinese Language and Culture College Application Form 
◆ ติดต่อเรา 
ติดต่อ:姚老师(Ms. Yao)
ที่อNo. 69, Qibei Road, Changping District, Beijing, China (Huilongguan Campus), postcode: 102206
No. 39, Fuchengmenwai Street, Xicheng District, Beijing, China (Fuchengmen Campus), postcode: 100037
โทรศัพท์:86-10-8070 9921/9908/9912 
โทรสาร:86-10-80709914 
อีเมล์:blccao@bjhwxy.com
เว็บไซต์:www.huawen.edu.cn


◆ ติดต่อเรา 
ติดต่อ:李雪静(Ms. Li Xuejing);林冬梅(Ms. Lin Dongmei)
ที่อยู่:中国北京西城区阜成门外大街39号,邮编:100037
(39 Fuchengmenwai Street Xicheng District Beijing China) 100037
โทรศัพท์:+86-10-68320237; 80709790
โทรสาร:86-10-68995070
อีเมล์:xuejing1126@hotmail.com; pxxm@bjhwxy.com
Download Short-term Course Application Form 
เว็บไซต์ :wwww.huawen.edu.cn


       เพื่อสนับสนุนการสอนภาษาจีนในต่างประเทศ  วิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง ได้ทำการเปิดหลักสูตรอบรมครูผู้สอนภาษาจีน เพื่อเป็นการส่งเสริมการสอนภาษาจีนถูกต้องให้แก่ครูผู้สอนภาษาจีนในต่างประเทศ โดยวิทยาลัย รับสมัครอาจารย์สอนภาษาจีนเเละอาจารย์ที่องค์กรเเละคณะคนจีนโพ้นทะเลที่สนใจเข้าทำการอบรม ซึ่งวิทยาลัยรับสมัครผู้อบรมตลอดปี

 • วิชาเรียน

ระดับชั้นวิชาสำคัญที่เปิดเรียนหลักภาษาจีนอบรมความรู้พื้นฐานของภาษาจีนเเละการสอนภาษาจีน อบรมการพูดภาษาจีนกลางทฤษฏีภาษาจีนทฤษฏีการสอนภาษาที่สอง ทฤษฏีการสอนภาษาจีนเทคนิคการสอนภาษาจีนเทคนิคการสอนภาษาจีนในระดับประถมเเละมัธยมศึกษา  การประพันธ์เเละการใช้ตำราเรียนภาษาจีน

วิธีการโอนชำระเงิน 
ชื่อผู้รับเงิน/ชื่อบัญชีผู้รับ:Beijing Chinese Language and Culture College 
ธนาคารผู้รับเงิน:BANK OF CHINA BEIJING BRANCH BAI WAN ZHUANG SUB-BRANCH
เลขที่บัญชี:342856020660 
◆ ติดต่อเรา 
ติดต่อ:李雪静(Ms. Li Xuejing);林冬梅(Ms. Lin Dongmei)
ที่อยู่:中国北京西城区阜成门外大街39号,邮编:100037
(39 Fuchengmenwai Street Xicheng District Beijing China) 100037
โทรศัพท์:+86-10-68320237; 80709790
โทรสาร:86-10-68995070
อีเมล์:xuejing1126@hotmail.com; pxxm@bjhwxy.com
Download Short-term Course Application Form 
เว็บไซต์ :wwww.huawen.edu.cn